Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Federal – Mogul BIMET Spółka Akcyjna w Gdańsku

 

Zarząd Federal-Mogul BIMET S.A. w Gdańsku, działając na podstawie Art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz przepisów Art. 399 § 1 w związku z Art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Art. 20 Statutu Spółki zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 29 czerwca 2022 roku, o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 481.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.
 7. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku.
 9. Zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku.
 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
 11. Propozycje Zarządu w sprawie przeznaczenia i podziału zysku, wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2021.
 12. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o sposobie przeznaczenia i podziału zysku za rok obrotowy 2021.
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie.

 

Projekty uchwał, materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostaną wyłożone w siedzibie Spółki na 14 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Zarząd Federal – Mogul Bimet S.A.