Federal-Mogul BIMET S.A. na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) [Ustawa] informuje akcjonariuszy, iż na podstawie art. 15 Ustawy nastąpi obowiązkowa dematerializacja akcji Spółki, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, zgodnie z  art. 17 Ustawy.

 W związku z powyższym Spółka informuje, iż moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje przestają być dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz stają się wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po upływie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej Ustawy nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w Spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

 W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy, ja, niżej podpisany Dariusz Suwalski – Prezes Zarządu Spółki, wzywam wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 15 stycznia 2021 r. w siedzibie Spółki pod adresem ul. Aleja Grunwaldzka 481, 80-953 Gdańsk, w godzinach od 8:00 do 16:00, tak by mogły być one przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Informuję jednocześnie, że Spółka zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Millenium Domem Maklerskim SA z siedzibą w Warszawie.

 

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Szanowni Akcjonariusze,

 

niniejszym informujemy, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu 2 lipca 2020 o godzinie 12:00 w siedzibie firmy.

Poniżej porządek obrad.

 

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.
 7. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019.
 9. Zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019.
 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
 11. Propozycje Zarządu w sprawie przeznaczenia i podziału zysku, wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019.
 12. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o sposobie przeznaczenia i podziału zysku za rok obrotowy 2019.
 13. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
 14. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o zmianie Statutu Spółki w ten sposób, że do art. 13 Statutu Spółki wprowadza się ust. 3 o treści: Wypłata zysku następuje bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
 15. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.
 16. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki.
 17. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych.
 18. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie kształtowania składu osobowego Zarządu spółki oraz organów spółek zależnych.
 19. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
 20. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o ustanowieniu tekstu jednolitego statutu Spółki.
 21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Z poważaniem

Zarząd F-M Bimet S.A.

 

 

Szanowni Akcjonariusze,

 

niniejszym informujemy, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu 8 lipca 2021 o godzinie 13:00 w siedzibie firmy.

Poniżej porządek obrad.

 

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.
 7. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Dariuszowi Suwalskiemu – jedynemu członkowi Zarządu Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku.
 9. Zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku.
 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
 11. Propozycje Zarządu w sprawie przeznaczenia i podziału zysku, wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2020.
 12. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o sposobie przeznaczenia i podziału zysku za rok obrotowy 2020.
 13. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o zmianie art. 13 Statutu Spółki, poprzez dodanie ust. 3 o treści: „Wypłata zysku następuje bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”
 14. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o ustanowieniu tekstu jednolitego statutu Spółki.
 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie.

 

Projekty uchwał, materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostaną wyłożone w siedzibie Spółki na 14 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Zarząd Federal – Mogul Bimet S.A.