RODO

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych procesów realizowanych przez Federal-Mogul Bimet SA, al. Grunwaldzka 481, 80-953 Gdańsk. Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

Co to jest RODO? Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa osób fizycznych. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe, jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.
Dlaczego FM BIMET przetwarza moje dane osobowe? Jaki jest cel przetwarzania? FM BIMET przetwarza Państwa dane, aby móc:
 • prowadzić sprawy związane z uprawnieniami konsumentów, rękojmią
  i gwarancją,
 • nawiązywać oraz utrzymywać bieżące relacje gospodarcze z przedsiębiorcami,
 • prowadzić sprawy z zakresu obsługi zatrudnienia, a w szczególności otrzymywać informacje od osób zainteresowanych pracą w naszej firmie,
 • odpowiadać na wszelkie pytania i wnioski skierowane do FM BIMET korespondencją tradycyjną, mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Czy mogę mieć dostęp do swoich danych? Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.
Kto jest administratorem moich danych osobowych? Administratorem Państwa danych osobowych jest Federal-Mogul Bimet SA, al. Grunwaldzka 481, 80-953 Gdańsk. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z FM BIMET osobiście w siedzibie Spółki, lub poprzez formularz kontaktowy, lub z Inspektorem Ochrony Danych.
Jak mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?

Inspektorem Ochrony Danych w Federal-Mogul Bimet S.A. jest Daniel Panek. Z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo kontaktować się poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kto jest odbiorcą moich danych? FM BIMET nie przewiduje udostępniania Państwa danych osobowych podmiotom innym niż te, którym Spółka powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) oraz innym niż te, które są umocowane na podstawie przepisów prawa do uzyskania dostępu do Państwa danych.
Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej? Ze względu na przynależność do międzynarodowej korporacji Federal Mogul możemy przekazywać Państwa dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jeżeli tak się stanie, będziemy Państwa indywidualnie informować o takim udostępnieniu.
Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez FM BIMET? Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na FM BIMET, w tym także dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.
Jakie uprawnienia mi przysługują? W związku z przetwarzaniem przez FM BIMET danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
 • sprostowania danych (art. 16. RODO),
 • usunięcia danych (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 • niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
Do kogo mogę wnieść skargę? W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne? Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne. Brak podania danych, niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw w sposób zgodny z Państwa oczekiwaniami.
Skąd FM BIMET ma moje dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych są formularze wnioskowe oraz umowy zawarte z FM BIMET, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie. Wówczas FM BIMET ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskania ich danych.

Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany? Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Nasz Klient (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw wynikających z RODO, a FM BIMET zobowiązana jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

Klient może zgłosić wniosek do FM BIMET w każdej chwili, poczynając od 25 maja br.

 1. FM BIMET rozpatruje wniosek złożony przez Klienta lub osobę działającą w jego imieniu:
  • w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
  • w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
  • w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, FM BIMET niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta listownie o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 2. Klient może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
 3. Klient może złożyć wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez formularz kontaktowy.
 4. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez FM BIMET żądania Klienta.
 5. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez FM BIMET.
 6. FM BIMET udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. FM BIMET nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku. Co do następnych wniosków zastosowanie znajdują przepisy RODO.
 8. Właściwym dla FM BIMET organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z FM BIMET poprzez formularz kontaktowy lub o bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)